Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Temini ve Montajı Mal Alım İşi

İhale Kayıt No

2023/896293

İhale Tarih ve Saati

09/10/2023 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sk. No:18 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126363

İlgili Fax

2123802240

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

54 Kalem Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Temini ve Montajı İşleri

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Geneli

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. İşe başlama tutanağında belirtilecek program esas alınacaktır. İşe başlama tarihinden başlayarak mal idarenin gösterdiği yere şartnamelere uygun olarak teslim edilecektir. Söz konusu Malın tamamı için gerekli teslim süresi 70 (yetmiş) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Temini ve Montajı Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/896293

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sk. No:18 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 312 63 63 - 212 380 22 40

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Temini ve Montajı Mal Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

54 Kalem Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grupları Temini ve Montajı İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul Geneli

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. İşe başlama tutanağında belirtilecek program esas alınacaktır. İşe başlama tarihinden başlayarak mal idarenin gösterdiği yere şartnamelere uygun olarak teslim edilecektir. Söz konusu Malın tamamı için gerekli teslim süresi 70 (yetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

 

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı ise çocuk oyun grubu veya çocuk oyun grubu elemanlarına ilişkin yukarıda belirtilen belge/belgelerden en az birini beyan edeceklerdir.

İsteklinin yetkili satıcıya ait belge sunması durumunda yetkili satıcılık belgesiyle birlikte imalatçıya ait yukarıda belirtilen, “İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler”den çocuk oyun grubu veya çocuk oyun grubu elemanlarına ilişkin en az bir tanesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan etmek zorundadır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teknik şartnamede yer alan ürünler ile ilgili aşağıda istenen uygunluk belgeleri, Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olup Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. Beyan etmeyen veya İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri kapsamında sunulan belgeleri uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

a- TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

b- TS EN 1176-2+AC  (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

c- TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

d- TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

e- TS EN 1176-6+AC  (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları),

f- TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

g- TS 12427 Hizmet Standart Belgesi (Yetkili Servisler – Oyun, Spor ve Av Amaçlı Alet Ve Makineler İçin)

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numunelerin Sunulma Yöntemi:

İhale tarihi ve saatinden önce numune teslim edilmeyecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi isteklilerden, aşağıda belirtilen numuneler istenecektir. İdare, ihale tarih ve saatinden sonra EKAP üzerinden tebligat ile numunelerin teslim tarihi ve saatini isteklilere bildirecektir.

1 Adet Ufo Oyun Elemanı Yayı İle Birlikte

1 Adet Akasya Korsan Gemi Oyun Grubuna Ait Teknik Şartnamede Belirtilen, Gözetleme Kulesi Ve Yelken Direği

1 Adet Dört Kuleli Üçgen Oyun Grubuna Ait Teknik Şartnamede Belirtilen Platform Yüksekliği H: 100 Cm Kule, Kuleye Bağlı Ağ Tırmanma

Yüksek Kuleli Oyun Grubuna Ait Teknik Şartnamede Belirtilen 1 Adet Kavisli Ahşap Taşıyıcı  ve 1 Adet Taşıyıcı Konstrüktür

Teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özellikleri karşılamayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Oyun grupları satışı ve montajı işini birlikte yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.