Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2023 Yılı İstanbul Anadolu Yakası 1.Grup Belediye Mülkleri ve Kamu Binalarının Bakım ve Onarımı İşi

İhale Kayıt No

2023/411571

İhale Tarih ve Saati

03/07/2023 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 4. Kat Yeşilpınar Eyüpsultan /İSTANBUL

İlgili Telefon

2126008805

İlgili Fax

2126009575

İlgili E-Posta

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

321 Kalem kapsamında binaların genel bakımı, tadilat ve onarımı işleri ile muhtelif malzemelerin temini

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Müdürlüğümüzce belirlenen mahalden işe başlanacaktır.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

2023 Yılı İstanbul Anadolu Yakası 1.Grup Belediye Mülkleri ve Kamu Binalarının Bakım ve Onarımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/411571

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 4. Kat Yeşilpınar Eyüpsultan /İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 600 88 05 - 212 600 95 75

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

2023 Yılı İstanbul Anadolu Yakası 1.Grup Belediye Mülkleri ve Kamu Binalarının Bakım ve Onarımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

321 Kalem kapsamında binaların genel bakımı, tadilat ve onarımı işleri ile muhtelif malzemelerin temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Müdürlüğümüzce belirlenen mahalden işe başlanacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.07.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu veya B/III Grubuna giren işlerin bakım, onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:
70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

0,62917738%

0,92279348%

0,25

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)( Nakliyeler dahildir )

1,40889423%

2,06637821%

0,75

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)( Nakliyeler dahildir )

0,45413462%

0,6660641%

0,25

2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması

1,3523125%

1,98339167%

0,5

15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )

1,44108173%

2,11358654%

0,75

20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )

1,81540385%

2,66259231%

1

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması( Nakliyeler dahildir )

0,64775463%

0,95004012%

0,25

2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması( Nakliyeler dahildir )

0,89776442%

1,31672115%

0,25

3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

0,33146154%

0,48614359%

0,25

Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

0,86328846%

1,26615641%

0,25

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir )

0,90086538%

1,32126923%

0,25

200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir )

0,81225962%

1,1913141%

0,25

Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)

0,56182692%

0,82401282%

0,25

Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)

0,47674625%

0,69922783%

0,25

Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması

0,45176923%

0,66259487%

0,25

Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması

0,36911538%

0,54136923%

0,25

Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)

0,62953846%

0,92332308%

0,25

5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

1,54389423%

2,26437821%

1

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

0,76626923%

1,12386154%

0,25

Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

1,61397115%

2,36715769%

1

Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

0,34807692%

0,51051282%

0,25

Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)

0,39011538%

0,57216923%

0,25

60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması

0,74546154%

1,09334359%

0,25

Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması

0,42610577%

0,62495513%

0,25

Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması

0,31399038%

0,46051923%

0,25

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

0,50432692%

0,73967949%

0,25

Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)

0,89567308%

1,31365385%

0,25

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

2,78769231%

4,08861538%

1,25

Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması

0,89727885%

1,31600897%

0,25

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )

2,55192308%

3,74282051%

1,5

MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI

1,24774038%

1,83001923%

0,5

PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI

0,43269231%

0,63461538%

0,25

İç Cephe Boya Yapılması

3,37114808%

4,94435051%

2

Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi

0,18918269%

0,27746795%

0,25

Mevcut madeni profil konstr. tek yüzeyde, 12,5 mm. kalınl. tek plaka alçı duvar levh. kull.asma tavan yap.

0,91%

1,33466667%

0,75

Kompozit kaplamalı çelik kapı kasası ve kanadı yapılması

0,19230769%

0,28205128%

0,25

Cam cama modüler sistem ofis bölmesi yapılması

0,24038462%

0,3525641%

0,25

Karo Halı Yapılması

0,19326923%

0,28346154%

0,25

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

0,81591635%

1,19667731%

0,25

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

0,85197404%

1,24956192%

0,25

Akrilik Kaplama MDF Dolap Yapılması

0,67307692%

0,98717949%

0,25

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir )

0,63187404%

0,92674859%

0,25

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )

0,67593846%

0,99137641%

0,25

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

2,04308654%

2,99652692%

1,25

30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

2,08094712%

3,05205577%

1,25

Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması( Nakliyeler dahildir )

0,5281%

0,77454667%

0,25

Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)( Nakliyeler dahildir )

1,07384615%

1,57497436%

1

Hafif çelik profiller ile yapı yapılması (Nakliye Dahil)

3,04694712%

4,46885577%

1,75

Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması

0,87514423%

1,28354487%

0,25

3 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan bükümlü çatı deresi vb. imalat yapılması ve yerine konulması

0,38461538%

0,56410256%

0,25

İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması

1,42971154%

2,09691026%

0,75

Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*1.5 mm2 NVV (NYM)

0,22538462%

0,3305641%

0,25

3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

0,22384615%

0,32830769%

0,25

3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi

0,28846154%

0,42307692%

0,25

3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

0,20192308%

0,29615385%

0,25

Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.

0,36467308%

0,53485385%

0,25

Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu

0,27067308%

0,39698718%

0,25

Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo

0,20480769%

0,30038462%

0,25

UPS SİSTEMİ BAKIM BEDELİ (10-80 KVA) ARASI

0,27043269%

0,39663462%

0,25

ENDÜSTRİYEL GARAJ KAPILARI BAKIM BEDELİ

0,35769231%

0,52461538%

0,25

FOTOSELLİ KAYAR KAPI,DÖNER KAPI,KOLLU BARİYER VE OTOMATİK BAHÇE DEMİR KAPI BAKIM BEDELİ

0,28846154%

0,42307692%

0,25

YANGIM ALGILAMA SİSTEMLERİ BAKIMI

0,18028846%

0,26442308%

0,25

SERVİS BAKIM BEDELİ

0,50480769%

0,74038462%

0,25

Panel tipi alüminyum radyatörler 600 mm. (TS EN 442 'E UYGUN)

0,70557692%

1,03484615%

0,25

Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)

0,26198077%

0,38423846%

0,25

44 kw soğutma kapasitesi (nom),49 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu

1,52220298%

2,23256437%

0,5

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite

0,90283327%

1,32415546%

0,25

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.