Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

4 Kalem Köpek ve Kedi Maması Alımı İşi.

İhale Kayıt No

2023/227619

İhale Tarih ve Saati

06/04/2023 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bayrampaşa/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212453730

İlgili Fax

-021245543

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

300.000 Kg Köpek Maması, 5.000 Kg Yavru Köpek Maması, 60.000 Kg Kedi Maması ve 10.000 Kg Kedi Konserve Maması olmak üzere 4 Kalem Köpek ve Kedi Maması alımı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı depolara sözleşme sonrası yapılacak olan iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşme imzalandığı günü takip eden 3 (üç) gün içinde işe başlanır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine ve tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren başlayarak teslim süresi olan 120 takvim günü içerisinde ve sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÖPEK VE KEDİ MAMASI SATIN ALINACAKTIR

4 Kalem Köpek Ve Kedi Maması Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/227619

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bayrampaşa/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

0212 453 73 00 - 0212 455 43 76

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

4 Kalem Köpek Ve Kedi Maması Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

300.000 Kg Köpek Maması, 5.000 Kg Yavru Köpek Maması, 60.000 Kg Kedi Maması ve 10.000 Kg Kedi Konserve Maması olmak üzere 4 Kalem Köpek ve Kedi Maması alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı depolara sözleşme sonrası yapılacak olan iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günü takip eden 3 (üç) gün içinde işe başlanır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine ve tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren başlayarak teslim süresi olan 120 takvim günü içerisinde ve sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günü takip eden üç gün içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.04.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

·         İstekliler teklif ettikleri kuru ve konserve mamalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış, Kedi-Köpek Maması üreten yem işletmesi İşletme Onay Belgesini yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.

·         İsteklilerin teklif ettikleri mamalar ithal ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış yem ithalatçıları işletme kayıt belgesiyle birlikte söz konusu mamalara ait Veteriner Giriş Belgesini (VGB) yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin imalatçı olması halinde yukarıdaki belgelerden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorundadır.

İstekliler; teklif verecekleri mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale tarihi ve saatinden önce numune teslim edilmeyecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi isteklilerden;

1 Paket orijinal ambalajında 10-15 kg’lık Kuru Köpek maması,

1 Paket orijinal ambalajında 10-15 kg’lık Yavru Kuru Köpek Maması

1 Paket orijinal ambalajında 10-15 kg’lık Kuru Kedi Maması

 numunelerini ve  teklif ettikleri ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerini kaşe ve imzalı olarak istenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü köpek veya kedi maması satışı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.