Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda Alımı İşi

İhale Kayıt No

2023/23233

İhale Tarih ve Saati

17/02/2023 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

İşletmeler Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 34080 Alibeyköy Eyüpsultan/İSTANBUL

İlgili Telefon

2126009500

İlgili Fax

2126009507

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

107 Kalem - 2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda Alımı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Teslim noktaları teknik şartnamelerde belirtilmiştir. İdare, yıl içinde listede yer alanlar haricinde de mal ve hizmet alım noktalarını yükleniciye bildirme hakkına sahiptir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşme imzalandığı günü takip eden gün işe başlanılacaktır. Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletmeler Şube Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar, Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar (sipariş geçildikçe) teslim edilecektir. Malların tesliminde Teknik Şartnamelerin Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar idareye şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette "Taşınır Geçici Alındı Belgesi" karşılığında işe başlama tarihi ile 31.05.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GLÜTENSİZ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/23233

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 34080 Alibeyköy Eyüpsultan/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 600 95 00 - 212 600 95 07

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

107 Kalem - 2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teslim noktaları teknik şartnamelerde belirtilmiştir. İdare, yıl içinde listede yer alanlar haricinde de mal ve hizmet alım noktalarını yükleniciye bildirme hakkına sahiptir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günü takip eden gün işe başlanılacaktır. Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletmeler Şube Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar, Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar (sipariş geçildikçe) teslim edilecektir. Malların tesliminde Teknik Şartnamelerin Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar idareye şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette "Taşınır Geçici Alındı Belgesi" karşılığında işe başlama tarihi ile 31.05.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günü takip eden gün işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.02.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Şarküteri kısmı için, istekliler imalatçı ise kendi adına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Et Ürünleri Üreten İşletmeler’e ait “İşleme Tesisi” İşletme Onay Belgesini; imalatçı değil ise, imalatçı firmayla yapılmış “yetkili satıcı belgesi veya yetki belgesi veya bayilik belgesi” ile birlikte imalatçı firmanın Et Ürünleri Üreten İşletmeler’e ait “İşleme Tesisi” İşletme Onay Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 

Dondurma kısmı için, üretiminde çiğ süt kullanan istekliler imalatçı ise, kendi adına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Çiğ Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri’ne ait “Süt İşleme Tesisi” İşletme Onay Belgesini; imalatçı değil ise, imalatçı firmayla yapılmış “yetkili satıcılık belgesi veya yetki belgesi veya bayilik belgesi” ile birlikte imalatçı firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Çiğ Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri’ne ait “Süt İşleme Tesisi” İşletme Onay Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Dondurma üretiminde pastörize süt kullanan ve glütensiz gıda alımı ihalesinin diğer tüm kısımları için istekliler imalatçı ise, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen, ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan, istekli adına düzenlenmiş, faaliyet konusu:

1- Gıda üretimi yapan işletmeler,

2- Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler,

3- Toplu tüketim işletmeler olan “İşletme Kayıt Belgesi”nden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

İmalatçı değil ise, imalatçı firmayla yapılmış “yetkili satıcı belgesi veya yetki belgesi veya bayilik belgesi” ile birlikte imalatçı firmaya ait yukarıda belirtilen İşletme Kayıt Belgelerinden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.