Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İtfaiye suni solunum cihazı ve oksijen tüpü alımı

İhale Kayıt No

2023/18963

İhale Tarih ve Saati

20/02/2023 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Satınalma Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494260

İlgili Fax

2124494163

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

450 Temiz Hava Solunum Seti, 1.050 Adet Tam Yüz Maskesi ( Yedek ), 250 Adet Akciğer Talep Valfi ( Akciğer Otomatı ), 650 Adet Suni Solunum Tüpü Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlanacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE SUNİ SOLUNUM CİHAZI VE OKSİJEN TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR

İtfaiye Suni Solunum Cihazı ve Oksijen Tüpü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/18963

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124494260 - 2124494163

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İtfaiye Suni Solunum Cihazı ve Oksijen Tüpü Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

450 Temiz Hava Solunum Seti, 1.050 Adet Tam Yüz Maskesi ( Yedek ), 250 Adet Akciğer Talep Valfi ( Akciğer Otomatı ), 650 Adet Suni Solunum Tüpü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlanacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.02.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1) İstekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler, 1. Kalem (Temiz Hava Solunum Seti) ile 4. Kalem (Suni Solunum Tüpü)’ne ilişkin,  yukarıda belirtilen imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri ihale konusu malların ihale teknik şartnamesine uygunluğunu tevsik etmek amacıyla aşağıdaki kriterleri sağlayacaklardır.

7.5.6.1. İstekliler, teknik şartnameye uygun olduğunu tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri malların üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi istekliler tarafından sunulacak kataloglarda teklif edilen ürünler işaretlenmiş olacaktır. Teknik şartnamede istenilen teknik standartların katalog veya broşürlerde bulunmaması halinde bu belgeler tanıtım materyali içerisinde sunulacaktır. Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek bu materyaller istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır.

 

7.5.6.2. İstekliler teklif edilen mala ait açık şekilde yazılmış marka ve modellerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Sıra No

Malzemenin Cinsi Açıklama 

Marka

Model

1-

Temiz Hava solunum Seti

 

 

2-

Tam Yüz Maskesi ( Yedek)

 

 

3-

Akciğer Talep Valfi (Akciğer Otomatı)

 

 

4-

Suni Solunum Tüpü

 

 

7.5.6.3. İhale tarihi ve saatinden önce numune teslim edilmeyecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi isteklilerden, Tam Takım Temiz Hava Solunum Cihazının (Sırtlık, Tam Yüz Maskesi, 6,8 Lt. 300 Bar Temiz Hava Tüpü, Akciğer Talep Valfi) numunesi istenecektir. İdare, ihale tarih ve saatinden sonra EKAP üzerinden tebligat ile numunelerin teslim tarihi ve saatini isteklilere bildirecektir. İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri doğrultusunda, numuneler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri teslim edebilmeleri için tebligat tarihini izleyen günden itibaren, (3) üç iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. Sunulan numunelerin uygunluk değerlendirmesi ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her tip ve kapasitede acil yardım, afet kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanım malzemeleri, yangın ve afet müdahale ekipmanları ve itfaiye aracı satıcılığı konusunda gerçekleştirilen işler benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İdari Şartnamenin 36.1 veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler "Aslı İdarece Görülmüştür" şerhini, İdari Şartname'nin 1.1. maddesi b) bendinde belirtilen adreste yaptırabilirler.