Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Orhangazi – 1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı

İhale Kayıt No

3788

İhale Tarih ve Saati

03/08/2022 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Emlak Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 455 33 88

İlgili Fax

0212 449 51 33

İlgili E-Posta

İhale Türü

Muhtelif Satış

İhale Usülü

Kapalı Teklif Arttırma

Niteliği ve Miktarı

Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

10.000.-TL

İLAN METNİ

İHALE İLANI​İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3788
2) İhalenin Konusu: Orhangazi – 1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı
3) Geminin Genel Özellikleri:
a) Geminin Adı : Orhangazi – 1                                          k) Net Ton : 1.840
b) Geminin Cinsi : Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu       l) Tescil Boyu : 88 m
c) Çağrı İşareti : TCCE6                                                       m) Eni : 24 m
d) IMO No: : 9378072                                                          n) Derinliği : 8,25 m
e) MMSI: : 271000906                                                         o) DWT : 517,70
f) İnşaa Yılı ve Yeri : 19.07.2007/Avustralya                     p) Makina Adedi : 4
g) Bağlama Kütük No : 1515571                                         r) Toplam Makine Gücü: 38.621 BHP
h) Bağlama Limanı : İstanbul                                              s) Yolcu Kapasitesi : 1200 kişi
ı) Tonilato Belge No : İstanbul/25286    
j) Gros Ton : 6.133

(Geminin kapasite, Can kurtarma ekipmanları, Sörvey tarihleri, Gemide bulunan belgeler ve sertifikalar ile ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.)
4) Muhammen Bedeli:    235.800.000.-TL + KDV
5) Geçici Teminatı:     7.074.000.-TL

6) İhale Tarihi ve Saati:03 Ağustos 2022 – Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve saati: 03 Ağustos 2022 Saat:11:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer:    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü:    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
9) İhale şartnamesi:    Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
10) Şartname Bedeli    10.000.-TL
11) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname,
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş yada apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 03 Ağustos 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
15) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.