Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

120.000 (Yüzyirmibin) Kilogram miktarındaki “Bitkisel Atık Yağın” satışı ihalesi

İhale Kayıt No

3774

İhale Tarih ve Saati

27/07/2022 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

İşletmeler Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 600 95 00

İlgili Fax

0212 600 95 87

İlgili E-Posta

İhale Türü

Muhtelif Satış

İhale Usülü

Açık Teklif Arttırma

Niteliği ve Miktarı

120.000 (Yüzyirmibin) Kilogram miktarındaki “Bitkisel Atık Yağın” satışı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin Noterlikçe onaylandığı tarihden itibaren 1 (Bir) yıldır.

Şartname Bedeli

500.-TL

İLAN METNİ

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bitkisel Atık Yağ Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No     3774
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı    120.000 (Yüzyirmibin) Kilogram miktarındaki “Bitkisel Atık Yağın” satışı
3) Adres    Bitkisel Atık Yağların toplanacağı birimler listesi şartnamede belirtilmiştir.
4) Muhammen Bedel    1.368.000.-TL + KDV
5) Geçici Teminat    41.040.-TL
6) İşin Süresi    Sözleşmenin Noterlikçe onaylandığı tarihden itibaren 1 (Bir) yıldır.
7) İhale Tarihi ve Saati    27 Temmuz 2022 Saat: 11:00
8) İhalenin Yapılacağı Yer:    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
9) İhale Usulü    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer         İhale Şartnamesi 500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler Şube Müdürlüğü, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 600 95 00 Fax: 0212 600 95 87
11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).
12.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
    a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
    b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.3.a.) ve (12.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
12.4. İmza sirküleri,
     a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
     b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
     c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.4.a.) ve (12.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
12.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,
12.7. İhale konu işle ilgili olarak, Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı veya Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi Lisans belgesi,
12.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
12.9. Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12.10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, Emlak Şube Müdürlüğü ve Mesken Şube Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”
13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
  14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
 15) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.