Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul Geneli Köy Mezarlıklarında (5216 Sayılı Yasa, 5747 Sayılı Yasa ve 6360 Sayılı Yasa İle Mahalleye Dönüştürülen Köy Ve Beldelerdeki) Revizyon Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

İhale Kayıt No

2022/580253

İhale Tarih ve Saati

20/07/2022 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:169 Zincirlikuyu mezarlık alanı girişi Zincirlikuyu ŞİŞLİ/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126570

İlgili Fax

2122115131

İlgili E-Posta

mezarliklar.des.hiz@ibb.gov.tr

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

289 adet iş kaleminden oluşan İstanbul Geneli Köy ve Belde (349 Adet) Mezarlıklarında Revizyon Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Köy ve Belde Mezarlıkları listesinde belirtilen mahaller

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Yer tesliminden itibaren 800 (SekizYüz) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Geneli Köy Mezarlıklarında (5216 Sayılı Yasa, 5747 Sayılı Yasa ve 6360 Sayılı Yasa İle Mahalleye Dönüştürülen Köy Ve Beldelerdeki) Revizyon Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2022/580253

1-İdarenin

a) Adresi

:

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:169 Zincirlikuyu mezarlık alanı girişi Zincirlikuyu ŞİŞLİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2123126570 - 2122115131

c) Elektronik Posta Adresi

:

mezarliklar.des.hiz@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

289 adet iş kaleminden oluşan İstanbul Geneli Köy ve Belde (349 Adet) Mezarlıklarında Revizyon Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Köy ve Belde Mezarlıkları listesinde belirtilen mahaller

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 800 (SekizYüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

20.07.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:

İstekliler, ihale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır.

1.  ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)

2. ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi)

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AXVIII Grubu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için, İnşaat Mühendisliği bölümü diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin / TF) x 60   formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No

İş Kalemi No

(Poz No)

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Puanı

1

10

15.150.1003/A

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

0,50

2

11

15.150.1004/A

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

3,00

3

13

15.160.1001/A

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

0,75

4

14

15.160.1003/A

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

2,50

5

15

15.160.1004/A

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

0,50

6

47

15.415.1008

5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

0,25

7

49

15.420.1002

4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)

0,25

8

51

15.435.1004/A

6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

0,50

9

52

15.435.1005/A

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

0,50

10

53

15.435.1203/A

50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

0,50

11

61

15.435.7002

Doğal granit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)

0,25

12

78

15.540.1112

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

0,25

13

85

17.2149/A

KUMLAMALI RENKLİ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI (H=6 CM)

1,50

14

86

17.2149/B

KUMLAMALI RENKLİ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI (H=8 CM)

1,00

15

188

43.665.1082

2.63 M.YÜKSEKLİĞİNDE B.A.DİREKLİ KAFES TELLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI

1,00

16

193

48.450.1002

Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması

0,75

17

195

52.170.1001

Ahşaptan yapılan seri kalıp

0,50

18

196

52.170.1002

Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

0,50

19

197

52.170.1003

Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

1,00

20

200

74.090.0010

ÇEŞİTLİ DEMİR İMALATI VE YERİNE KONULMASI

3,00

21

204

KGM/17.002/K-H

OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)

1,00

22

205

KGM/17.031/K

OCAK TAŞI İLE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT

0,50

23

211

KGM/3362/A

50x20x10 cm BOYUTLARINDA KUMLAMALI RENKLİ BAHÇE BORDÜRÜ DÖŞENMESİ

1,00

24

212

KGM/3365/A

70x30x15 cm BOYUTLARINDA KUMLAMALI RENKLİ YOL BORDÜRÜ DÖŞENMESİ

0,50

25

214

KMZR.01

5-8 CM KALINLIĞINDAKİ DOĞAL KAYRAK TAŞI İLE HARÇLI ZEMİN DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI

0,50

26

216

KMZR.03

2-3 CM KALINLIĞINDAKİ DOĞAL KAYRAK TAŞI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

1,00

27

217

KMZR.04

RENKLİ CEPHE KAPLAMA TUĞLASI İLE KAPLAMA YAPILMASI (215x65x15 mm)(Kırmızı)

0,50

28

218

KMZR.05

3-5 CM KALINLIĞINDA DOĞAL GEBZE TAŞI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI ( Muhtelif Ebatlarda )

1,00

29

231

KMZR.18

KOMPOZİT PANELDEN SUNDURMA GÖLGELİK YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI

0,50

30

234

KMZR.21

BETON ÇİÇEKLİK TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,50

31

243

KMZR.30

CUPRESSUS SEMPERVIRENS (MEZARLIK SERVİ) (Boy 150-175 cm) TEMİNİ

2,00

32

248

KMZR.35

ROSA SPP. (GÜL) (Boy 40-60 cm) TEMİNİ

2,00

33

258

KMZR.45

MEVSİMLİK ÇİÇEK (MUHTELİF) TEMİNİ

1,25

34

260

KMZR.47

DÖRTLÜ KARIŞIM TOPRAĞIN TEMİNİ

1,50

35

262

KMZR.49

MEZARLIKLARDA 40 CM ÇAPINDA 50 cm DERİNLİĞİNDE FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ

2,00

36

266

KMZR.53

MEZARLIKLARDA MEVSİMLİK ÇİÇEK (MUHTELİF) DİKİMİ

1,25

37

285

SNBF.27

Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli

1,00

38

287

V.0711/A

İşlenerek dekore edilmiş demir ile lama ve profil demirler kullanılarak parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif imalat  yapılması ve yerine konulması

3,00

 

 

 

TOPLAM

40,00

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3.Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. 

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder."

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.