Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

3 KALEM HASTA BEZİ VE ÇOCUK BEZİ ALIMI

İhale Kayıt No

2022/28609

İhale Tarih ve Saati

18/02/2022 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212449424

İlgili Fax

/021244942

İlgili E-Posta

levazimayniyat@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

3 Kalem (Hasta Bezi ve Çocuk Bezi Alımı)-Mal Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

120

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
HASTA BEZİ VE ÇOCUK BEZİ SATIN ALINACAKTIR

3 KALEM HASTA BEZİ VE ÇOCUK BEZİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/28609

1-İdarenin

a) Adresi

:

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0 212 449 42 48 / 0 212 449 42 35 - 0212 449 41 38

c) Elektronik Posta Adresi

:

levazimayniyat@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kalem (Hasta Bezi ve Çocuk Bezi Alımı)-Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

İhtiyaç listesinde yer alan 1. ve 2. Kısım malzemeler için sözleşmenin imzalanmasını izleyen 120 ( Yüzyirmi ) takvim günü içinde 2 partide , 3. Kısım malzemeler için sözleşmenin imzalanmasını izleyen 100 ( yüz ) takvim günü içinde 2 partide teslim edilecektir.Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir. 1.KISIM : 1.PARTİ ; İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde 40.000 Paket - Hasta Bezi Orta Boy 30’lu 2.PARTİ ; İşe başlama tarihini takip eden 90. ve 120. takvim günleri arasında 40.000 Paket - Hasta Bezi Orta Boy 30’lu 2.KISIM : 1.PARTİ ; İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde 45.000 Paket - Hasta Bezi Büyük Boy 30’lu 2.PARTİ ; İşe başlama tarihini takip eden 90. ve 120. takvim günleri arasında 45.000 Paket - Hasta Bezi Büyük Boy 30’lu 3.KISIM : 1.PARTİ ; İşe başlama tarihinden itibaren 50 takvim günü içinde 20.000 Paket - Çocuk Bezi 5 Numara 30’lu 2.PARTİ ; İşe başlama tarihini takip eden 70. ve 100. takvim günleri arasında 15.000 Paket - Çocuk Bezi 5 Numara 30’lu olarak teslim edilecektir. Her parti teslimatı tamamlandığında Taşınır Geçici Alındı belgesi düzenlenecektir. Her partinin muayenesi, her parti teslimatı tamamlandığında ayrı ayrı yapılacaktır. Toplam miktar aşılmamak kaydıyla, İdarenin uygun görmesi ve yüklenicinin de kabul etmesi halinde 1. parti teslimatında fazla teslimata müsaade edilecektir. Muayene ve kabul işlemlerinden sonra fazla getirilen miktar da tahakkuka bağlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

18.02.2022 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Hasta bezi, çocuk bezi veya yatalak hastalar için kullanılan her türlü bez türünün satışı konusunda gerçekleştirilen işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


DÜZELTME İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

HASTA BEZİ VE ÇOCUK BEZİ SATIN ALINACAKTIR

HASTA BEZİ VE ÇOCUK BEZİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2022/28609

1- İdarenin

a) Adresi

:

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124494235 - 2124494138

c) Elektronik posta adresi

:

levazimayniyat@ibb.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

20.01.2022 - 4532

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

-

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İHALE İLANININ 4.4.1 MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Hasta bezi veya çocuk bezi veya yatalak hastalar için kullanılan her türlü bez türü veya her türlü tıbbi malzeme satışı konusunda gerçekleştirilen işler,

yukarıda sayılan işler ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.