Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

2022 Yılı Dondurma Alımı İşi

İhale Kayıt No

2021/581356

İhale Tarih ve Saati

11/11/2021 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

İşletmeler Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Akşemsettin Mh. Akşemsettin Bulvarı No:138 PK:34070 Alibeyköy Eyüpsultan/İSTANBUL

İlgili Telefon

2126009500

İlgili Fax

2126009507

İlgili E-Posta

isletmeler@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

7 Kalem - 2022 Yılı Dondurma Alımı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Teslim Noktaları: 1. Çamlıca Sosyal Tesisi 2. Beykoz Sahil Sosyal Tesisi 3. Beykoz Koru Sosyal Tesisi 4. Fethipaşa Sosyal Tesisi 5. Gözdağı Sosyal Tesisi 6. Dragos Sosyal Tesisi 7. Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisi 8. Safa Tepesi Sosyal Tesisi 9. Florya Sosyal Tesisi 10. Zeytinburnu Sosyal Tesisi 11. Avcılar Sosyal Tesisi 12. Avcılar Deniz Köşkler Sosyal Tesisi 13. Arnavutköy Sosyal Tesisi 14. İstinye Sosyal Tesisi 15. Haliç Sosyal Tesisi 16. Kasımpaşa Sosyal Tesisi 17. Küçükçekmece Sosyal Tesisi 18. Çırpıcı Sosyal Tesisi 19. Cihangir Sosyal Tesisi 20. Gazi Sosyal Tesisi 21. Yakuplu Sosyal Tesisi 22. Güngören Toplantı ve Davet Salonu 23. İ.B.B Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi 24. Florya Yerleşim Birimleri 25. Florya Yerleşim Birimleri L Motel 26. Merkez Mutfak (Alibeyköy Lojistik Destek Merkezi) 27. Merkez Depo (Alibeyköy Lojistik Destek Merkezi) 28. İ.B.B. Binası (Saraçhane, Bakırköy, Kasımpaşa, Kartal) 29. İ.B.B. Darülaceze Kayışdağı Yerleşkesi 30. Avcılar İtfaiye 31. Şişli İtfaiye 32. Kartal İtfaiye 33. Ümraniye İtfaiye 34. Üsküdar İtfaiye 35. Fatih İtfaiye 36. Turgut Reis İtfaiyesi 37. Silivri İtfaiye Yıl içinde yeni açılacak tesisler teslim noktası olarak belirtilmemişse bile idare yeni açılacak tesislere nakliye yaptırma hakkına sahip olacaktır.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

365

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
DONDURMA SATIN ALINACAKTIR

2022 Yılı Dondurma alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/581356

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akşemsettin Mh. Akşemsettin Bulvarı No:138 PK:34070 Alibeyköy Eyüpsultan/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 600 95 00 - 212 600 95 07

c) Elektronik Posta Adresi

:

isletmeler@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Kalem - 2022 Yılı Dondurma Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Teslim Noktaları: 1. Çamlıca Sosyal Tesisi 2. Beykoz Sahil Sosyal Tesisi 3. Beykoz Koru Sosyal Tesisi 4. Fethipaşa Sosyal Tesisi 5. Gözdağı Sosyal Tesisi 6. Dragos Sosyal Tesisi 7. Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisi 8. Safa Tepesi Sosyal Tesisi 9. Florya Sosyal Tesisi 10. Zeytinburnu Sosyal Tesisi 11. Avcılar Sosyal Tesisi 12. Avcılar Deniz Köşkler Sosyal Tesisi 13. Arnavutköy Sosyal Tesisi 14. İstinye Sosyal Tesisi 15. Haliç Sosyal Tesisi 16. Kasımpaşa Sosyal Tesisi 17. Küçükçekmece Sosyal Tesisi 18. Çırpıcı Sosyal Tesisi 19. Cihangir Sosyal Tesisi 20. Gazi Sosyal Tesisi 21. Yakuplu Sosyal Tesisi 22. Güngören Toplantı ve Davet Salonu 23. İ.B.B Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi 24. Florya Yerleşim Birimleri 25. Florya Yerleşim Birimleri L Motel 26. Merkez Mutfak (Alibeyköy Lojistik Destek Merkezi) 27. Merkez Depo (Alibeyköy Lojistik Destek Merkezi) 28. İ.B.B. Binası (Saraçhane, Bakırköy, Kasımpaşa, Kartal) 29. İ.B.B. Darülaceze Kayışdağı Yerleşkesi 30. Avcılar İtfaiye 31. Şişli İtfaiye 32. Kartal İtfaiye 33. Ümraniye İtfaiye 34. Üsküdar İtfaiye 35. Fatih İtfaiye 36. Turgut Reis İtfaiyesi 37. Silivri İtfaiye Yıl içinde yeni açılacak tesisler teslim noktası olarak belirtilmemişse bile idare yeni açılacak tesislere nakliye yaptırma hakkına sahip olacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletmeler Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar (sipariş geçildikçe teslim edilecektir. Malların tesliminde 2022 Yılı Dondurma Alımı Teknik Şartnamesi Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici alındı belgesi karşılığında İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihline kadar idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Üretimde pastörize süt kullan istekliler üretici ise 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik"in Ek-14’ünde belirtilen, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan, istekli adına düzenlenmiş, faaliyet konusu:

1-Gıda üretimi yapan işletmeler

2-Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler

3-Toplu tüketim işletmelerinden

herhangi birine ait “İşletme Kayıt Belgesini” teklif zarfında sunmaları zorunludur.

İstekliler üretici değil ise yukarıda belirtilen üretimde pastörize süt kullanan üretici firmaya ait belge ile birlikte, üretimde pastörize süt kullanan üretici firmayla yapılmış “yetkili satıcı sözleşmesi veya yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi”ni ibraz edeceklerdir.

Üretiminde çiğ süt kullanan istekliler üretici ise işletme onay belgesini; üretici değil ise üretici firmayla yapılmış “yetkili satıcılık sözleşmesi veya yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi” ile üretici firmaya ait  işletme onay belgesini ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

6) İsteklinin Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği İşletme Onay Belgesi  (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen İşletme Onay Belgesi,

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak, muhtelif dondurma satışı konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.