Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

3 KALEM KİMYASAL MADDEYE KARŞI KORUYUCU ELBİSE

İhale Kayıt No

2021/404101

İhale Tarih ve Saati

01/09/2021 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu

İlgili Müdürlük / Birim

Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 - BAKIRKÖY/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494235-2124494244

İlgili Fax

2124494138

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

3 KALEM KİMYASAL MADDEYE KARŞI KORUYUCU ELBİSE ALIMI

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

120 Gün

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYASAL MADDEYE KARŞI KORUYUCU ELBİSE SATIN ALINACAKTIR

3 KALEM KİMYASAL MADDEYE KARŞI KORUYUCU ELBİSE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/404101

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 - BAKIRKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124494235-2124494244 - 2124494138

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 KALEM KİMYASAL MADDEYE KARŞI KORUYUCU ELBİSE ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM KİMYASAL MADDEYE KARŞI KORUYUCU ELBİSE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı sözleşmenin imzalanmasını izleyen 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde, tek parti halinde teslim edilecektir. Teslimatlar 09:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.09.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

- İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak tevsik etmek zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numunelerin Sunulma Yöntemi:

e-Teklifleri kapsamında belirttikleri bilgiler ile istenen kriterleri sağlayan istekliler belirlenerek, en düşük teklif fiyatına sahip ilk iki istekliden, ihale tarihi ve saatinden sonra, aşağıda belirtilen ürünlerden birer adet olmak üzere numune istenecektir. Numuneleri teslim edebilmeleri için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. İstekliler numunelerini, üzerine ihale ve firma bilgilerini içeren etiket yapıştırarak, numune teslim tutanağı karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teklif Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul teslim edeceklerdir. İhale Komisyonu tarafından, teklif edilen malların mühürlü numunelerine ve teknik şartnamesine uygunluğunu değerlendiririlecektir.

* 1 Adet Kimyasal Maddeye Karşı A Tipi Koruyucu Elbise

* 1 Adet Kimyasal Maddeye Karşı B Tipi Koruyucu Elbise (Maskeli)

* 1 Adet Kimyasal Maddeye Karşı B Tipi Koruyucu Elbise (Maskesiz)

* 1 Adet Kimyasal Maddeye Karşı C Tipi Koruyucu Elbise

* Numunelerde ait olduğu firmanın etiketi bulunacaktır.


* Numuneler; teklif değerlendirme işlemi sonrasında ihale komisyonunun isteği üzerine, üstünde firma bilgilerinin ve ihale adının yer aldığı etiketli bir ambalaj içerisinde İhale İşleri Müdürlüğü ihale zarf teslim alma yetkilisine bir tutanak karşılığında teslim edilecek ve tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.

Tedarik Edilecek Numunelere Ait Sertifikaların Sunulma Yöntemi:

* İdareye teslim edilecek olan Kimyasal Maddeye Karşı  A ve B Tipi  Koruyucu Elbise numunelerinin  teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren  EN 943  standardına ait AT/AB Tip İnceleme Sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporları , idari şartnamenin 7.7 Belgelerin sunuluş şekli maddesine uygun  olarak numunelerle birlikte sunulacaktır.

* İdareye teslim edilecek olan Kimyasal Maddeye Karşı C Tipi Koruyucu  Elbise  numunelerinin  teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren  EN 14605  standardına ait AT/AB Tip İnceleme Sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporları , idari şartnamenin 7.7 Belgelerin sunuluş şekli maddesine uygun  olarak  sunulacaktır.

İhale Komisyonunca numunelerin ve  AT/AB Tip İnceleme Sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporlarının değerlendirilmesine yönelik düzenleme:

* İdareye teslim edilen Kimyasal Maddeye Karşı A, B ve C Tipi Koruyucu Elbiseleri,  ihale komisyonu tarafından fiziksel özellikleri bakımından teknik şartnameye  uygunluğu açısından incelenerek değerlendirilecektir.

* Kimyasal Maddeye Karşı A, B ve C Tipi Koruyucu Elbise  numunelerinin teknik şartnameye uygunluk incelemesinde  yedek malzeme ile logo/isimlik baskı uygulamaları muaf  tutulacaktır.

* Kimyasal Maddeye Karşı A, B ve C Tipi Koruyucu Elbise  numunelerinin fiziksel özellikleri teknik şartnamesine uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Kimyasal Maddeye Karşı A, B ve C Tipi Koruyucu Elbisenin   laboratuvar analizi gerektiren özellikleri bakımından   EN 943 ve EN 14605 standardına ait AT/AB Tip İnceleme Sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporlarının  teknik şartnameye ve idareye sunulan numunelerine uygunluğuna bakılacaktır.
 

* EN 943 ve EN 14605 standardına ait AT/AB Tip İnceleme Sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporları  teknik şartnameye ve idareye verilen Kimyasal Maddeye Karşı A, B ve C Tipi Koruyucu Elbise   numunelerine uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Numunelerin iadesi:

İhalenin karara bağlanmasından sonra;

* 2. firmaya 1. firmayla sözleşme yapıldıktan sonra yazılı olarak talep etmesi halinde,

* 1.firmaya (yüklenici)  ise   garanti süresi bitiminde yine yazılı talebi durumunda,

İhalenin iptal edilmesi durumunda;

* İtiraz süresinin sonunda tüm firmalara yazılı talep etmeleri halinde,

idareye sunmuş oldukları numuneleri iade edilir.

Numuneler; yargı ve kurul karar süresi boyunca idarede kalacaktır.

B 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.