Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

İSTANBUL GENELİ YAYA KORKULUĞU VE OTOKORKULUK YAPILMASI

İhale Kayıt No

2021/405248

İhale Tarih ve Saati

12/08/2021 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu

İlgili Müdürlük / Birim

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İBB Ek Hizmet Birimleri E-5 Yan Yolu Üzeri Esentepe KARTAL/İSTANBUL

İlgili Telefon

2165865570

İlgili Fax

2163065942

İlgili E-Posta

anadolu.yolbakim@ibb.gov.tr

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

131 kalem- İstanbul Geneli Yaya Korkuluğu ve Otokorkuluk Yapılması

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yolları

İşin Süresi / Teslim Tarihi

540 Gün

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYA KORKULUĞU VE OTOKORKULUK YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL GENELİ YAYA KORKULUĞU VE OTOKORKULUK YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/405248

1-İdarenin

a) Adresi

:

İBB Ek Hizmet Birimleri E-5 Yan Yolu Üzeri Esentepe KARTAL/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165865570 - 2163065942

c) Elektronik Posta Adresi

:

anadolu.yolbakim@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

131 kalem- İstanbul Geneli Yaya Korkuluğu ve Otokorkuluk Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yolları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

12.08.2021 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu işin 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden "Otokorkuluk Yapımı veya Otokorkuluk Onarımı İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 puan)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP       : Teklif puanı,
TFmin : Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF       : İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 puan)

Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

POZ NO

İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI

PUAN

YKY.001

LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (GALVANİZLEME VE NAKLİYE DAHİL) (BETONA TESPİTLİ)

5,45

BRY.001

A TİPİ OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI VE MONTAJI

4,25

BRY.005

OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI VE MONTAJI (SIGMA PROFİL)

4,15

YKY.003

İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ DEMİRDEN PARMAKLIK V.B. DEKORATİF İMALAT YAPILMASI, BOYANMASI VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) (BETONA TESPİTLİ)

3,00

BRY.002

B TİPİ OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI VE MONTAJI

2,32

BRY.004

OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ VE İDARE AMBARINA NAKLİ

2,18

BRY.025

MOTOSİKLET KORUYUCU RAYI YAPILMASI VE MONTAJI

2,09

BRY.044

3N OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI VE MONTAJI

2,07

BRY.003

OTOKORKULUK RAYI MONTAJI (İŞ BAŞINA NAKLİ DAHİL)

1,78

YKY.009

DEKORATİF PANEL ÇİT YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL)

1,76

BRY.014

KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI

1,56

BRY.084

KÖPRÜ OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI VE MONTAJI (L=915 MM, C 125 PROFİLDEN)

1,21

BRY.024

HASAR GÖRMÜŞ (EĞRİLMİŞ, BURKULMUŞ VE GALVANİZİ BOZULMUŞLAR HARİÇ) OTOKORKULUK DİKMESİNİN İŞ BAŞINDA DÜZELTİLMESİ VE YENİDEN SIKIŞTIRILMASI

1,05

YKY.002

LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (BOYANMASI VE NAKLİYESİ DAHİL) (BETONA TESPİTLİ)

0,89

BRY.056

3N KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI VE MONTAJI (L=994 MM, C 150 PROFİLDEN)

0,70

BRY.026

MOTOSİKLET KORUYUCUSU ASKISI YAPILMASI VE MONTAJI

0,57

BRY.075

OTOKORKULUK KUTU KİRİŞİ (60x100x4 MM) YAPILMASI VE MONTAJI

0,56

BRY.007

OTOKORKULUK DİKMESİ (120x60x5 mm) YAPILMASI VE MONTAJI (L=1600 mm, C120 PROFİL)

0,51

BRY.070

OTOKORKULUK KUTU KİRİŞİ (150X180X3 MM) YAPILMASI VE MONTAJI

0,48

BRY.006

OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ VE İDARE AMBARINA NAKLİ

0,35

BRY.059

3N OTOKORKULUK DİKME YAPILMASI VE MONTAJI (L=2400 MM, C150 PROFİLDEN)

0,29

BRY.020

OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI TEMİNİ VE MONTAJI

0,26

BRY.008

OTOKORKULUK "U" TAKOZU YAPILMASI VE (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI

0,25

ÇHO.007

KAROTLA BETONARMEDE DELİK AÇMA,KAPAMA 24-52 MM.

0,24

BRY.011

OTOKORKULUK TAKOZU (L=480 MM) (ARA BAĞLANTI PARÇASI VE BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) YAPILMASI VE MONTAJI

0,22

BRY.010

OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) SÖKÜLMESİ VE İDARE AMBARINA NAKLİ

0,18

BDK.003

Ø 14- Ø 28 mm NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ ve YERİNE KONULMASI.(Demir nakli dahil)

0,17

BRY.050

3N OTOKORKULUK TAKOZU YAPILMASI VE MONTAJI (C350 PROFİLDEN)

0,14

YKY.005

HER ÇEŞİT PROFİLDEN MAMÜL MODÜLER YAYA KORKULUKLARININ SÖKÜLMESİ VE İDARE AMBARINA NAKLİ

0,14

BDK.002

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (beton nakli dahil)

0,13

BRY.009

OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI

0,12

BRY.043

OTOKORKULUK BAĞLANTI PLAKASI YAPILMASI

0,12

BRY.023

HASAR GÖRMÜŞ OTOKORKULUK RAYININ YENİDEN DÜZELTİLEREK ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ (GALVANİZE EDİLMESİ HARİÇ) NAKLİYE DAHİL

0,11

ÇHO.025

PASLANMAZ ÇELİKTEN SABİTLEME VİDASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,09

ÇHO.013

KÖPRÜ TİPİ TEK YÖNLÜ ÇELİK HALATLI OTO KORKULUK ARA DİKMESİ YAPILMASI VE MONTAJI

0,09

YKY.004

İDARE MALI YAYA KORKULUĞU MONTAJI

0,09

ÇHO.014

KÖPRÜ TİPİ TEK VEYA ÇİFT YÖNLÜ ÇELİK HALATLI OTOKORKULUK ARA DİKMESİNİN MONTAJI

0,09

BRY.017

OTOKORKULUK UÇ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,09

YKY.006

TEL ÖRGÜ YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI

0,09

BRY.073

OTOKORKULUK KUTU KİRİŞ EK PARÇASI YAPILMASI (141X171 MM KUTU PROFİL) VE MONTAJI

0,08

BRY.081

OTOKORKULUK SİSTEMİ İÇİN TAKOZ YAPILMASI VE MONTAJI (U80x50, L=290 MM, t=3 MM)

0,08

 

TOPLAM

40

 

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80- %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80- %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

 

A.3. Değerlendirme puanı
Değerlendirme puanı; isteklinin teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır.

DP = TP + KP

A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

 

FDTF = (ETF*100) / TP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli,

ETF: Toplam Puanı En Yüksek İstekliye Ait Teklif Bedeli,

TP: İsteklinin Toplam Puanı, ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

 

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.