Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

İstanbul Geneli Yolların Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Plent Altı Asfalt Temini ile Asfaltın Serilmesi ve Sıkıştırılması yapım işi

İhale Kayıt No

2021/401232

İhale Tarih ve Saati

12/08/2021 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu

İlgili Müdürlük / Birim

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İBB Ek Hizmet Birimleri E-5 Yan Yolu Üzeri Esentepe KARTAL/İSTANBUL

İlgili Telefon

2165865570

İlgili Fax

2163065942

İlgili E-Posta

anadolu.yolbakim@ibb.gov.tr

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

14 KALEM-İstanbul Geneli Yolların Yapım, Bakım ve Onarım

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Geneli Yollar

İşin Süresi / Teslim Tarihi

365 Gün

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Geneli Yolların Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Plent Altı Asfalt Temini ile Asfaltın Serilmesi ve Sıkıştırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/401232

1-İdarenin

a) Adresi

:

İBB Ek Hizmet Birimleri E-5 Yan Yolu Üzeri Esentepe KARTAL/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165865570 - 2163065942

c) Elektronik Posta Adresi

:

anadolu.yolbakim@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 KALEM-İstanbul Geneli Yolların Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Plent Altı Asfalt Temini ile Asfaltın Serilmesi ve Sıkıştırılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul Geneli Yollar

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

12.08.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:

İsteklilerin ihale tarihi itibariyle geçerli TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan  A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için, İnşaat Mühendisliği bölümü diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 puan)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP       : Teklif puanı,
TFmin : Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF       : İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 puan)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP:39 puan)

Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 39 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Poz No

 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Puan

ASF-YPM.001

BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TİP-A (PLENT ALTI) 

3

ASF-YPM.002

ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (PLENT ALTI)     

7

ASF-YPM.003

ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1) (PLENT ALTI)

18

ASF-YPM.004

ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2) (PLENT ALTI)

3

ASF-YPM.005

GERİ DÖNÜŞÜM KATKILI (RECYCLE ) ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI TİP-1) (PLENT ALTI) 

1

ASF-YPM.006

SOĞUK ASFALT (25 KG'LIK KOVA) (PLENT ALTI) 

4

ASF-YPM.007

EMÜLSİYON CRS-1 (PLENT ALTI) 

1

ASF-YPM.008

BÜYÜK PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELEKT.DUYARGALI FİNİŞER SERME-SİLİNDİR SIKIŞ. 

1

ASF-YPM.009

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI 

1

 

TOPLAM

39

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90- %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90- %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

 A.2.2 Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP:1 puan)

 

A.2.2.1 Kendi malı ekipman puanı (KMEP:1 puan)

 Aşağıda belirtilen ve kendi malı olması istenen makinalar için puan verilecektir.

Kendi malı istenilen makinalar:

2 adet Asfalt plenti (Anadolu Yakasında Sabit Kurulu)

Her bir plent için En az 100 ton/saat kapasiteli, kapasite raporlu

2 adet Asfalt plenti (Avrupa Yakasında Sabit Kurulu)

Her bir plent için En az 100 ton/saat kapasiteli, kapasite raporlu

Aday veya İstekliler kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan , tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

- Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

- Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

- İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

-Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın teknik özelliklerini kanıtlamak üzere tevsik edici gerekli belgelerin (ruhsat, tescil belgesi, projeler, yetkili satıcı servisinden onaylı teknik özellikleri gösteren kataloglar, Üretici/Yetkili satıcısından veya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yetkililerince imzalanmış iş makinesi sicil fişi, kapasite raporu vb.) teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.

Tüm makine ve ekipmanı bulunduran istekliler için 1 (bir) puan verilecektir. Tablodaki herhangi bir makine ve ekipmanın sunulmaması durumunda 0 (sıfır) puan verilecektir. 

 A.2.2.3

Toplam Teknik Değer Nitelik puanı (TDNP); isteklinin kendi malı ekipman puanından (KMEP) oluşacaktır.

TDNP = KMEP

A.2.3

Toplam Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KP); isteklinin iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı (İKNP) ile teknik değer nitelik puanı (TDNP) toplamından oluşacaktır.

KP = İKNP + TDNP

A.3. Değerlendirme puanı
Değerlendirme puanı; isteklinin teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır.

DP = TP + KP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

14.04.2018 tarihli ve 30391 sayılı Resmi Gazetede ihalede uygulanacak Sınır Değer N Katsayısı 3433/1-1 numaralı metinde 1 olarak ilan edilmiştir.