Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

İTÜ - İstinye Füniküler Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşi

İhale Kayıt No

2021/391124

İhale Tarih ve Saati

11/08/2021 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu,

İlgili Müdürlük / Birim

Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 BAKIRKÖY/İSTANBUL

İlgili Telefon

212 449 5960

İlgili Fax

212 449 4180

İlgili E-Posta

avruparaylisistem@ibb.gov.tr

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Belli İstekliler Arasında

Niteliği ve Miktarı

Yaklaşık 2,6 km uzunluğunda ve 3 istasyondan oluşan bir füniküler hattıdır.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Avrupa Yakası

İşin Süresi / Teslim Tarihi

790 Gün

İLAN METNİ

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI, AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

FÜNİKÜLER HATTI İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK İŞLER YAPTIRILACAKTIR
yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 20 aday teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/391124

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 449 5960 - 212 449 4180

c) Elektronik Posta Adresi

:

avruparaylisistem@ibb.gov.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yaklaşık 2,6 km uzunluğunda ve 3 istasyondan oluşan bir füniküler hattıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul Avrupa Yakası

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 790 (YediYüzDoksan) takvim günüdür.


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.08.2021 11:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

136.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
Adayın cirosunun 
280.000.000 TRY (Türk Lirası), yapım işleri cirosunun ise 225.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 700.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan;

a) A / VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı)

ve/veya

b) D / VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri

benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Mimar Diplomaları iş deneyim olarak kabul edilecektir.

5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi: 6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 10. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.